Odznaka Turystyczno - Krajoznawcza im. Żwirki i Wigury
     

REGULAMIN ODZNAKI

     

&1
W celu uczczenia 70 rocznicy tragicznej śmierci asów polskiego lotnictwa kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury Zarząd Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej ustanawia "Odznakę Turystyczno- Krajoznawczą im. Żwirki i Wigury".

&2
Odznaka jest jednostopniowa.

&3
Odznakę może zdobywać każdy turysta w czasie dowolnego rodzaju wycieczek: pieszych, kolarskich, motorowych, poprzez zwiedzanie miejsc związanych z życiem i działalnością kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury oraz miejsc związanych z lotnictwem.

&4
Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

&5
Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły 8 lat.

&6
Warunkiem przyznania odznaki jest udokumentowanie zwiedzania miejsc związanych z życiem kpt. Franciszka Żwirki i inż. Stanisława Wigury oraz miejsc związanych z lotnictwem. Pobyt w określonych miejscach powinien być potwierdzony w książeczce (kronice) prowadzonej przez ubiegającego się o odznakę poprzez odciśnięcie pieczątki z nazwą miejscowości lub obiektu, fotografii, biletu wstępu, opisu, rysunku. Forma prowadzenia książeczki (kroniki) dowolna.

&7
Aby zdobyć odznakę należy uzyskać 150 punktów. Za zwiedzanie miejscowości, obiektów, miejsc, oraz udział w imprezach przyznawana będzie następująca ilość punktów:

 Udział w Rajdzie im. Żwirki i Wigury ( Terlicko - Czechy, miejsce katastrofy)

50 punktów

 Miejsca związane z życiem Franciszka Żwirki:

 

 Święciany (Litwa) - miejsce urodzenia 30 punktów
 Wilno (Litwa) - edukacja 30 punktów
 Bydgoszcz - szkoła pilotów 1923 r (potwierdzenie-aeroklub lub lotnisko) 15 punktów
 Grudziądz - wyższa szkoła pilotów 1924 r (potwierdzenie j.w.) 15 punktów
 Warszawa - Aeroklub Akademicki, oficer łącznikowy (potwierdzenie - aeroklub lub port       lotniczy na Okęciu) 15 punktów
 Łódź - Centrum Wojskowego Przysposobienia, komendant (potwierdzenie -aeroklub im. Żwirki i Wigury) 15 punktów
 Dęblin - Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa, dowódca eskadry pilotażu (potwierdzenie Szkoła Orląt) 15 punktów
 Miejsca związane z życiem Stanisława Wigury:  
 Warszawa - miejsce urodzenia, edukacja (gimnazjum im. Zamojskiego, studia Politechnika Warszawska 15 punktów
 Terlicko (Czechy) - miejsce katastrofy (pomnik, wystawa) 25 punktów
 Warszawa - cmentarz Powązkowski Stary 15 punktów
 Inne miejsca związane z życiem i działalnością Żwirki i Wigury nie wymienione 10 punktów
 Miejsca upamiętniające życie: pomnik, nazwa instytucji, nazwa ulicy 10 punktów
 Zwiedzanie obiektów związanych z lotnictwem (muzea, lotniska, aerokluby, wystawy, pokazy lotnicze, loty turystyczne) 5 punktów
 Obiekty lotnicze wolno stojące - samoloty , śmigłowce (np. na skwerach, przy zajazdach itp.) należy podać usytuowanie, model samolotu 1 punkt

W całym okresie zdobywania odznaki miejsce i obiekt nie może być zaliczany więcej niż jeden raz. Udział w Rajdzie im. Żwirki i Wigury może być powtarzany.

&8
Udział w zdobywaniu odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wyrządzone przez uczestników.

&9
Oddział PTTK Jastrzębie Zdrój może przyznać odznakę z pominięciem niniejszego regulaminu osobom i organizacjom zasłużonym dla popularyzacji turystyki i historii lotnictwa polskiego. Odznaki zdobyte lub przyznane honorowo wręcza się uroczyście podczas Rajdu im. Żwirki i Wigury.

&10
Informacje o obiektach zawarte w kronikach mogą być wykorzystane dla potrzeb własnych Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

&11
W celu weryfikacji i przyznania odznaki należy złożyć książeczkę (kronikę) w Oddziale PTTK Jastrzębie, ul. Harcerska 14B, tel. 4719488 lub 4751669. Po zweryfikowaniu odznaki dokonany zostanie wpis w książeczce (kronice) i wystawiony dyplom upoważniający do nabycia odznaki w Oddziale PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

&12
Koszt odznaki wynosi 7 PLN, dla turystów odbierających odznakę w Oddziale PTTK Jastrzębie (bez przesyłki pocztowej).

Koszt odznaki 10 PLN dla turystów odbierających odznakę pocztą
(należy dołączyć dowód wpłaty na konto Oddziału PTTK Jastrzębie nr 84700001-1414-27006-11 z dopiskiem "Odznaka im. Żwirki i Wigury").

&13
Ostateczna interpretacja regulaminu Odznaki Turystyczno - Krajoznawczej im. Żwirki i Wigury. należy do Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

&14
Regulamin odznaki zatwierdzony został uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w Jastrzębiu Zdroju w dniu 05.03.2002 i wszedł w życie z dniem uchwalenia.

 

     
 

ZDOBYWCY ODZNAKI

 
     
!! Regulamin w formacie Word do ściągnięcia !!