Ogólnopolska Kolarska Odznaka PTTK

Wiślana Trasa Rowerowa

     

REGULAMIN ODZNAKI

     

Załącznik do uchwały ZG PTTK
   nr 283/XVII/2011

 REGULAMIN

 Na wniosek Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, Zarząd Główny PTTK ustanawia

Ogólnopolską Kolarską Odznakę PTTK – Wiślana Trasa Rowerowa.

 

1. Ogólnopolską Odznakę PTTK – Wiślana Trasa Rowerowa (zwaną dalej Odznaką)

ustanowiono z okazji 60-lecia Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Roku Turystyki

Rowerowej PTTK.

2. Celem Odznaki jest popularyzacja walorów turystycznych, krajoznawczych, przyrodniczych

i historycznych doliny rzeki Wisły.

3. Odznaka jest jednostopniowa.

4. Odznakę może zdobywać każdy turysta, indywidualnie bądź grupowo, który ukończył 10 lat

i spełni warunki określone w Regulaminie.

5. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony. Trasę można pokonać w dowolnym kierunku

i w dowolnych odcinkach.

6. Warunkiem uzyskania Odznaki jest:

- przejechanie na rowerze trasy od źródeł rzeki Wisły do jej ujścia do Morza Bałtyckiego,

- uzyskanie potwierdzeń przejazdu we wszystkich 60 punktach kontrolnych wymienionych

    w załączniku do regulaminu zgodnie z zasadami KOT w książeczce wycieczek kolarskich

    lub odrębnie prowadzonej kronice,

- dopuszcza się udokumentowanie pobytu w punkcie kontrolnym zdjęciem rowerzysty

wykonanym na tle zwiedzanego obiektu.

7. Obiekty krajoznawcze zwiedzone podczas zdobywania Odznaki mogą być jednocześnie

zaliczane na inne odznaki turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej, zgodnie z regulaminami

tych odznak.

8. Odznakę przyznaje:

     a) Centralny Referat Weryfikacyjny Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK, który prowadzi

     także ewidencję zdobywców Odznaki,

     b) Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju.

9. Odznaka jest odpłatna.

10. Dystrybutorem Odznaki jest Oddział PTTK w Jastrzębiu Zdroju. Opłatę za przesyłkę pocztową ponosi zamawiający.

11. Zweryfikowana książeczka (kronika) Odznaki jest jednocześnie legitymacją Odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.

12. Zdobywanie Odznaki odbywa się na koszt i ryzyko własne turysty. PTTK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i zdarzenia wynikłe w trakcie zdobywania Odznaki.

13. Ostateczna interpretacji regulaminu Odznaki przysługuje Komisji Turystyki Kolarskiej ZG

PTTK.

14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2012 r. i od tego dnia rozpoczyna się zdobywanie potwierdzeń na Odznakę. Odcinki wcześniej pokonane nie będą honorowane.

 

     
 

ZDOBYWCY ODZNAKI

 
     
!! Regulamin w formacie Word do ściągnięcia !!
     
Załącznik - wykaz miejscowosci (.pdf)